Policy

Dina uppgifter

Välj lag


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ACTIMATE AB

  1. Din personliga data

För att kunna vara med i tävlingen behöver vi tillgång till din aktivitetsdata i Google fit eller Apple Health och vi behöver framförallt ditt samtycke för att få tillgång till datan. Actimate AB, 559083-0435, samlar in din aktivitetsdata och Actimate AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av datan. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Du kommer inte kunna vara med i tävlingen om du tar tillbaka ditt samtycke. Datan lagrar vi hos Microsoft Azure vilka uppfyller EU:s krav på behandling av personuppgifter. Genom att klicka OK i appen godkänner du och samtycker till att vi får hantera in din personliga data.

Samtycket är giltigt så länge du använder appen. Vi sparar din data tills vi utsett det vinnande teamet i tävlingen. Vi kommer att radera all data senast en månad efter det att vi haft prisutdelning i den årliga tävlingen Health Business of the Year.

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke och sluta använda appen kontaktar du oss via e-post: support@actimate.se. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig och för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Om du tycker vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen.

Om Microsoft Azure slutar uppfylla EU:s krav på säkerhet och skydd kring dina personuppgifter har vi rätt och är skyldiga att byta leverantör så att dina uppgifter fortsatt kan vara säkra.

Din data använder vi för att ditt team ska samla poäng och för att ditt team ska vara med i tävlingen. Andra team kan inte se dina poäng. Dina lagkamrater kan se din aktivitet och antal poäng. Du kan själv ändra om du inte vill att dina lagkamrater ska se dina poäng. Din lagledare och den hos din arbetsgivare som fått administratörsinloggning kan se dina poäng, din e-post och om du varit inloggad.

Vi kommer inte att sälja din data.

  1. Användande av appen

Appen fungerar både med Android och iOS. Du ansvarar för din telefon och att den är uppdaterad med den programvara som krävs för att kunna använda appen.

Du ansvarar för de uppgifter du lämnar och att dessa är sanningsenliga och korrekta. Vi premierar all rörelse. Det spelar ingen roll vilken slags fysisk aktivitet du utövar. Det viktiga är att du rör på dig. En minuts aktivitet ger en poäng.  En timmes promenad ger lika många poäng som en timmes löpning. Actimate är en hälsoutmaning. I grunden är alla som rör på sig en vinnare. Fuska inte. När du rör på dig samlar du poäng. Att stå upp vid ett kontorsbord ger däremot inga poäng. Men var försiktig, skadar du dig i din iver att samla poäng är det inte vårt ansvar. Om du fuskar eller använder appen i strid med dessa villkor har vi rätt att avsluta ditt konto. 

Hur funkar det?

Utmaningen pågår under åtta veckor. Du använder Actimate-appen i din smartphone för att vara med i utmaningen. Appen ger dig även möjlighet att se hur mycket du har rört dig, din poängställning och hur ni ligger till i tävlingen mot andra företag. Dina och dina lagkamraters poäng räknas ihop och divideras med det antal personer ni är. Summan blir företagets totala poäng. Tillsammans utmanar ni andra företag om titeln Health Business of the Year!

Rörelse lönar sig på mer än ett sätt

Som en extra morot kan du, baserat på hur många poäng du samlat ihop, få erbjudanden och rabatter från tredjepartsföretag. Du hittar dem under moroten uppe till höger i Actimate-appen.

  1. Uppdateringar

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appen och försöker göra uppdateringar utan att det begränsar ditt användande. Ibland kan det ändå hända att appen ligger nere för en uppdatering eller förändring. Om det skulle hända ber vi om ursäkt men förbehåller oss ändå rätten att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet, uppdatera och förändra appen inbegripet att tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner appen.

  1. Immateriella rättigheter

Innehållet i appen, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i appen, tillhör Actimate, Actimates licensgivare eller leverantörer (“Immateriella Rättigheter”).

Du får inte försöka kopieria, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda produkter baserade på programvaran i appen.

Eventuell programvara från tredje part som ingår i appen licensieras till dig i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. Du är skyldig att iaktta och följa villkoren för användning av sådan tredje parts programvara vid användning av appen.

  1. Övrigt

Actimate har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

KONTAKTUPPGIFTER

Actimate AB

Magle stora Kyrkogata 7

223 53 Lund

Sverige

support@actimate.se

+46 (0)706632420

EN.
The English text below is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

General terms and conditions for ACTIMATE AB

  1. Your personal data

In order to be able to join the competition, we need access to your activity data in Google fit or Apple Health, and above all, we need your consent to access the data. Actimate AB, 559083-0435, collects your activity data and Actimate AB is responsible for the processing of the data. You may withdraw your consent at any time. You will not be able to be in the contest if you withdraw your consent. We store the data with Microsoft Azure which meets EU requirements for processing personal data. By clicking OK in the app, you acknowledge and agree that we may process your personal data.

Consent is valid for as long as you use the app. We save your data until we have designated the winning team in the competition. We will delete all data no later than one month after we have received the award in the annual Health Business of the Year event.

If you wish to withdraw your consent and stop using the app, please contact us by email: support@actimate.se. Please note that a withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the treatment before the consent was revoked. You also have the right to contact us to obtain information about the data processed about you and to request the rectification, transfer, deletion or limitation of your personal information.

If you think we treat your personal information incorrectly, you have the right to submit a complaint to the Data protection Authority.

If Microsoft Azure stops meeting the EU’s security and protection requirements regarding your personal data, we are entitled and obligated to change your provider so that your data remains secure.

We use your data for your team to accumulate points and for your team to be in the competition. Other teams cannot see your points. Your teammates can see your activity and number of points. You can change if you don’t want your teammates to see your points. Your team manager and those of your employer who have received an administrator login can see your points, your email and if you’ve been logged in.

We will not sell your data.

  1. Using the App

The app works on both Android and IOS. You are responsible for your phone and that it is up to date with the software required to use the app.

You are responsible for the information you provide and that these are truthful and accurate. We reward all movement. It does not matter what kind of physical activity you are exercising. The important thing is that you move. One-minute activity gives one point.  An hour’s walk gives as many points as an hour’s race. Actimate is a health challenge. Basically, everyone is moving a winner. Do not cheat. When you move, you accumulate points. However, standing up at an office table does not give any points. But be careful, you hurt yourself in your eagerness to accumulate points, it is not our responsibility. If you cheat or use the app in violation of these terms, we may terminate your account. 

How does it work?

The challenge lasts for eight weeks. You use the Actimate app on your smartphone to be in the challenge. The app also gives you the opportunity to see how much you have moved, your score and how you are in the competition against other companies. You and your teammates ‘ points are counted together and divided by the number of people you are. The sum will be the company’s total score. Together you challenge other companies about the title of Health Business of the Year!

Movement pays off in more than one way.
As an extra carrot, you can, based on how many points you’ve collected, get offers and discounts from third parties. You can find them under the carrot in the top right corner of the Actimate app.

  1. Updates

We constantly strive to improve the app and try to make updates without restricting your usage. Sometimes, the app might still be down for an update or change. If this happens, we apologize but reserve the right, at any time and without liability or indemnity, to update and modify the app, including temporarily or permanently limiting or closing the app.

  1. Intellectual property rights

The content of the app, such as text, trademarks, graphics, logos, button icons, images, and compilations thereof, all software used in the app, belongs to Actimate, Actimates licensors or suppliers (“intellectual property Rights “).

You may not attempt to kopieria, decompile, reverse engineer, disassemble, derive the code, decrypt, modify or create derivative products based on the software in the application.

Any third party software included in the app is licensed to you in accordance with the respective third party license terms for such software. You are obligated to observe and abide by the terms and conditions of use of such third party software when using the app.

  1. Other

Actimate have the right to fully or partially transfer their rights and obligations under these general terms and conditions.

CONTACT INFO

Actimate AB

Magle stora Kyrkogata 7

223 53 Lund

Sweden

support@actimate.se

+46 (0)706632420