Hälsofrämjande ledarskap: så får du dina medarbetare att både må och prestera bättre.

20 mar Hälsofrämjande ledarskap: så får du dina medarbetare att både må och prestera bättre.

Dina uppgifter

Välj lag

Som chef är du säkert bekant med arbetsmiljölagen och tillhörande författningssamlingar. Du vet att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön, och har ett långtgående ansvar när det gäller att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa hos de anställda.

Förmodligen jobbar ert företag redan systematiskt med att förhindra olycksfall och arbetsskador; med utbildningar, kontrollprogram och rutiner för att undvika, rapportera och följa upp incidenter och tillbud. Men hur ser arbetet ut för att förebygga och förhindra psykisk ohälsa?

Vi har tidigare skrivit om att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och hur det kostar svenska företag mångmiljardbelopp varje år. Att förebygga psykisk ohälsa är alltså både arbetsgivarens ansvar och ekonomiskt lönsamt för företaget.

Men det är också av naturen komplext eftersom individens hälsa och välmående delvis avgörs av faktorer utanför arbetet, som hemmaförhållanden, fritidsaktiviteter och möjlighet till återhämtning under ledig tid.

Så vad kan man som arbetsgivare, och chef, egentligen göra för att främja hälsa bland de anställda?

Vad är ett hälsofrämjande ledarskap?

Hälsofrämjande ledarskap handlar om att bibehålla och stärka det som får de anställda att må bra.

Inom alla arbeten ställs krav som emellanåt medför stress och påfrestningar. Man har funnit att människor som upplever en känsla av sammanhang är mycket bättre rustade för att hantera sådana situationer, och det går att identifiera tre faktorer som avgörande för känslan av sammanhang.

Genom ett hälsofrämjande ledarskap kan du stärka medarbetarnas känsla av sammanhang och därmed ge dem bättre förutsättningar att hantera perioder av stress och hög arbetsbelastning.

För att medarbetarna ska vara hållbara och må bra i sina roller krävs också att de kan återhämta sig från perioder med stress och påfrestningar. Ett hälsofrämjande ledarskap bör därför även adressera medarbetarnas möjlighet till återhämtning.

Ge en ”känsla av sammanhang”

När vi upplever en känsla av sammanhang, ökar vår förmåga att förhålla oss till, och hantera, påfrestningar. Vi blir bättre på att hantera stress och lägga jobbiga dagar åt sidan. Idag vet vi att känsla av sammanhang byggs upp av att vi upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Så här kan du som chef arbeta med att öka känslan av sammanhang på er arbetsplats:

Öka ”begriplighetsfaktorn”. Begriplighet handlar om att ge medarbetarna förståelse för sin roll och arbetsuppgift, vilket i sin tur skapar trygghet.

1. Samla personalen i veckomöten, där du informerar övergripande om läget på avdelningen/företaget, och där medarbetarna får berätta kort vad de jobbar med under veckan. Det här ger förståelse för hur individens arbete är en del i ett större sammanhang. Det blir också lättare för alla att orientera sig i sina roller.

2. Stäm av enskilt med dina medarbetare om de tycker att de har förståelse för sin arbetsuppgift, både i det korta och långa loppet. Finns det behov av ytterligare information för att de ska känna begriplighet i vad de gör?

3. Arbeta med återkoppling. Fånga upp när medarbetare gjort något som står ut, slutfört en uppgift eller när det finns något annat i deras arbete som du kan lyfta. Förklara vad de gjort bra och varför, eller vilken nytta deras arbete haft för avdelningen och företaget. Du kan också, i positiva termer, ta upp hur en förändring inför nästa uppgift kan förbättra resultatet.

När du själv kommunicerar, lägger du grunden för ett bra samtalsklimat där medarbetarna kan lyfta frågor, både med varandra och med dig. Därigenom skapar ni en begriplighet där alla förstår sin uppgift och hur den passar in i en helhet.

Ge en känsla av ”hanterbarhet”. Hanterbarhet kan ses som summan av tillgängliga resurser och förmågor, både hos den enskilde medarbetaren och i omgivningen på arbetsplatsen. Det handlar om att känna att man klarar av sin uppgift, men också att orka med fysiskt och mentalt.

1. Skapa ett klimat där dina medarbetare kan och vågar agera när tiden inte räcker. Kommunicera att det är okej för dem att prioritera arbetsuppgifter och att be om hjälp när de inte räcker till.

2. Rutiner och metoder skapar struktur och överblick. Se över om det finns något på er arbetsplats som kan underlättas genom nya rutiner/metoder för sitt utförande.

3. Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. Inför promenadmöten när det går, ta initiativ till rörelsepauser, anmäl er som lag till något motionslopp – och träna tillsammans.

Skapa ”meningsfullhet”.  Handlar dels om att kunna värdera sin roll i ett större sammanhang, dels hur viktig den känns för individen.

1.Var tydlig med vilka mål dina medarbetare har att arbeta mot.

2. Ge möjlighet för dina medarbetare att utvecklas. Ta reda på hur de tänker kring sina roller framöver – kanske kan det vara aktuellt med utbildning och/eller att växla till en ny roll? Se till att medarbetarens framtid i företaget finns på din agenda, t ex vid medarbetarsamtal.

3. Att arbeta med återkoppling kommer in också här. När du bekräftar nyttan med arbetet som dina medarbetare gör, stärker du också deras känsla av att det är meningsfullt.

Ge möjlighet till återhämtning

Ett hälsofrämjande ledarskap och känsla av sammanhang rustar medarbetarna för att klara av arbetets påfrestningar.

Men för hållbar hälsa behövs också återhämtning från dessa påfrestningar. Återhämtning handlar rent biologiskt om att varva ner och stänga av kroppens alarmsystem som aktiveras vid stress.

Det är inte en hälsorisk i sig att uppleva stress, men alltför långvarig stress i kombination med otillräcklig återhämtning leder till psykisk ohälsa hos både män och kvinnor. I arbetslivet är det många gånger ofrånkomligt att hamna i stressade situationer i kombination med belastningstoppar och deadlines. Genom ett hälsofrämjande ledarskap kan du skapa förutsättningar för dina anställda att få nödvändig återhämtning, och därigenom undvika långvarig ohälsosam stress. Här är några exempel på hur du kan gå tillväga:

1. Skapa struktur för raster och främja ett gott socialt klimat på arbetsplatsen. I perioder av hög arbetsbelastning är det väldigt lätt att hoppa över fikarasten, i värsta fall även lunchen. Som chef kan du ta initiativ till fikarasten, titta in hos dina medarbetare och låt dem veta att du går och fikar – så är chansen stor att de följer med. Det blir både en välbehövlig paus och värdefull social tid.

2. Vid perioder av höga krav på att prestera maximalt i arbetet är det extra viktigt att ge förutsättningar till återhämtning på fritiden. Går det att anpassa arbetstiderna och arbetsplatsen för att underlätta många och långa arbetstimmar? Hur ser det ut med lunchmöjligheter, finns det några åtgärder som kan göra näringsriktig och lagad mat mer lättillgänglig?

3. Se till att en högintensiv arbetsperiod åtföljs av ett lugnare tempo. Låt medarbetare som har slitit hårt i tidskritiska projekt, med tuffa deadlines, få en period med lättare och lugnare arbetsuppgifter innan de dyker in i nästa projekt. Det gynnar både medarbetaren och företaget.

Genom ett hälsofrämjande ledarskap ger du dina medarbetare goda förutsättningar att både klara arbetets påfrestningar och återhämta sig så de undviker den långvariga ohälsosamma stress som leder till psykisk ohälsa och, i värsta fall, långvarig sjukskrivning.